Tidigare projekt

JP Fågelvind uppdragsförteckning och rapporter 2005-2021
Rapporterna finns på respektive Länsstyrelse, institutioner, bolagen eller på Naturvårdsverket.

Pettersson, J. 2005. Havsbaserade vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund. Statens Energimyndighet och Ekologiska Institutionen Lunds Universitet.125 sidor.

Pettersson, J. 2006. Flyttande små- och sjöfåglar – en förstudie med lokalradar i Kalmarsund. På uppdrag från Vindval, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Rapport 5568 SNV.

Ahlén, I., L. Bach, H. J. Baagøe och J. Pettersson 2007. Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 5571.

Pettersson, J. 2007. En studie av flygvägarna hos de rastande sjöfåglarna i Torsviken. JP Fågelvind på uppdrag från Göteborgs Energi AB och Triventus AB. Göteborg 2007; 95 sidor.

Pettersson, J. 2008. Undersökningar av fågelfaunan vid Ribbingsfors – inför planerna att bygga en stor vindkraftpark. Rapport, Gullspångs kommun och Amnehärad Vindkraft, Färjestaden 2008-07-30, 33 sidor.

Pettersson, J. 2009. Undersökningar utförda under perioden januari – april 2009 av örnar, tranor och sångsvanar vid Ribbingsfors – inför planerna att bygga en stor vindkraftpark. En rapport från JP Fågelvind på uppdrag åt Amnehärad Vindkraft 2009. 32 sidor.

Pettersson, J. och Sevastik, A. 2009. En havsörnsstudie vid Forsmark och Biotestsjön – inför planerna på att bygga 15 vindkraftverk runt sjön. JP Fågelvind på uppdrag av Vattenfall Vindkraft AB. 2009‐02‐17 en rapport på 28 sidor.

Pettersson, J. 2011. Rapportering efter ett års kontrollprogram för fågel – mätmast vid Ribbingsfors. En rapport från JP Fågelvind på uppdrag åt Amnehärad Vindkraft 2011-01-24. 20 sidor.

Pettersson, J. 2011. Små- och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftverkspark – en studie med radar i Södra Kalmarsund. Rapport 6413 Naturvårdsverket, på uppdrag år Vindval, en rapport på 58 sidor.

Pettersson, J. 2011. Fågelutredning på Holmöarna inför planerna att bygga en större vindkraftpark, Umeå kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Slitevind AB, Färjestaden 2011-10-28, en rapport på 96 sidor.

Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen, J.K., Pettersson, J. Green, M. 2011. Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss – En syntesrapport från Vindval. SNV rapport nr 6467 november 2011, på 154 sidor plus bilagor.

Pettersson, J. 2012. Fågelutredning Vindplats Göteborg – Inför planerna att bygga en vindkraftpark, Göteborg kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Sweco Environment AB, Färjestaden 2012-11-07, en rapport på 66 sidor.

Pettersson, J. 2012. Flygföljningar av sträckande rovfåglar vid Hammarö och längre ut över Vänern – ett underlag för en bedömning av eventuell påverkan inför en vindkraftsetablering på Stenkalles grund i Karlstad kommun. JP Fågelvind på uppdrag för Rewind Vänern AB, Färjestaden 2012-11-12, en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2012. Sammanställning av insamlade uppgifter om var kungsörnar flyger i ett område kring Glötesvålen 2007-2011- Inför byggandet av en vindpark på Glötesvålen Härjedalens kommun. JP Fågelvind på uppdrag åt Glötesvålen Vind AB, Färjestaden och Glöte 2012-11-26, en rapport på 28 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2012. Kungsörnsstudier på Glötesvålen i samband byggandet av en vindpark – Första byggåret 2011-2012. JP Fågelvind på uppdrag Glötesvålen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2012-12-05, en rapport på 27 sidor.

Pettersson, J. 2013. Fågelundersökningar vid Bottorp och Robacken i Kalmar kommun säsongen 2012 – inför planerna att bygga fyra vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av RM Vind AB, Färjestaden 2013-01-27, en rapport på 77 sidor.

Pettersson, J. 2013. En fågelstudie vid Orrberget/Stensvedberget i Ludvika kommun i Dalarna län – inför planerna att bygga tio vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av O2 Vindkompaniet AB, Färjestaden 2013-02-08, en rapport på 18 sidor.

Pettersson, J. 2013. En fågelstudie 2012 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län – inför planerna att bygga en vindkraftsanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB, Färjestaden 2013-02-08, en rapport på 25 sidor.

Pettersson, J. 2013. Fågelstudier under vår och höst vid Kårehamn på Öland i Borgholms kommun och i Kalmar län – inför byggandet av sexton vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag för E.ON Vind Sverige AB, Färjestaden 2013-02-18, en rapport på 43 sidor.

Pettersson, J. 2013. Fågelstudie på Korpfjället 2012 – första säsongen med vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av Korpfjället Vind AB, Färjestaden 2013-03-04, en rapport på 37 sidor.

Pettersson, J. 2013. En studie av sträcket av trana våren 2013 vid Grönhult i Gisalaveds kommun, Kronobergs län – inför planerna att bygga en vindkraftanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Vattenfall Vind AB. Färjestaden 2013-06-30, en rapport på 15 sidor.

Pettersson, J. 2013. Bedömning av förekomsten av fiskgjuse, storlom och kungsörn i det planerade vindparksområdet vid Ulvås i Kungsbacka kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Lygnern Vind AB. Färjestaden 2013-08-20, en rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2013. Kungsörnsstudier på Glötesvålen i samband med byggnation av en vindpark. Säsongen september 2012 – augusti 2013.På uppdrag av Glötesvålen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2013-12-12, en rapport på 26 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2013. Kungsörnsstudie vid planerad vindpark Garpkölen. Resultat 2013. Genomgång av fem års studier 2009-2013. Härjedalens kommun, Jämtlands län. På uppdrag åt Garpkölen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2013-12-13, en rapport på 35 sidor.

Pettersson, J. 2014. En fågelstudie 2013 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län – inför planerna att bygga en vindkraftanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2014-02-01, 21 sidor.

Pettersson, J. 2014. Bedömning av förekomsten av kungsörn vid den planerade vindpark vid Plasbo, Gislaveds kommun, Jönköpings län. JP Fågelvind på uppdrag av E.ON Vind Sverige AB. Färjestaden 2014-03-31, 13 sidor.

Pettersson, J. 2014. PM. Örnstudie vid Luongastunturi i april 2014, Gällivare kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Ox2 Vindkompaniet AB. Färjestaden 2014-04-28, 5 sidor.

Pettersson, J. 2014. PM. Kollisionsrisk för havsörn med ett mindre vindkraftverk inom Trosaskogen 1:1, Tureholmshalvön, Trosa kommun. JP Fågelvind på uppdrag av WindEn Sweden AB. Färjestaden 2014-05-01, 4 sidor.

Pettersson, J. 2014. Bedömning av förekomsten av nattskärra och hönsfåglar vid det planerade vindkraftverket vid Farabol i Olofströms kommun, Blekinge län. JP Fågelvind på uppdrag av JBA Vind AB. Färjestaden 2014-06-23, 4 sidor.

Pettersson, J. 2014. Utredning var flyger och häckar havsörn och fiskgjuse i området kring Knutsberg-Näs i Strängnäs kommun där två vindkraftverk planeras. JP Fågelvind på uppdrag av Strängnäs Stift. Färjestaden 2014-07-21, 5 sidor.

Pettersson, J. 2014. En studie på var havsörnarna flyger med hjälp av radar och fältobservationer under två säsonger vid Marviken i Östergötlands län. JP Fågelvind på uppdrag av Rewind Offshore AB. Färjestaden 2014-08-19, 18 sidor.

Pettersson, J. 2014. Bedömning och förslag till kontrollprogram ang. nattskärra – område för vindkraftpark inom Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. JP Fågelvind på uppdrag av Söderköpings Vind AB. Färjestaden 2014-08-20, 5 sidor.

Pettersson, J. 2014. Fågelstudie vid Kårehamn vindkraftpark. JP Fågelvind på uppdrag av E.ON Wind Karehamn AB. Färjestaden 2014-08-31, 46 sidor.

Pettersson, J. 2014. Bedömning av förekomsten av kungsörn och andra rovfåglar samt lommar vid den norra delen av den planerade vindparken vid Långsjöby i Storumans kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Triventus Wind Power AB. Färjestaden 2014-09-04, 14 sidor.

Pettersson, J. 2014. Kungsörnens förekomst i närheten av den planerade vindkraftparken Tranhult, Jönköpings län.JP Fågelvind på uppdrag av Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB. Färjestaden 2014-11-05, 4 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2014. Sammanfattande studie av kungsörn Svartåsen 2014. På uppdrag åt Svartåsen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2014-11-28. En rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2014. Kungsörnsstudier på Glötesvålen i samband med byggverksamhet av en vindpark. Säsongen september 2013 – augusti 2014. På uppdrag av Glötesvålen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2014-12-16. En rapport på 26 sidor.

Pettersson, J. 2015. En fågelstudie 2008 till 2014 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län – inför planerna att bygga en vindkraftsanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2015-03-27 en rapport på 28 sidor.

Pettersson, J. 2015. En uppföljande tjäderstudie 2014 och 2015 vid Orrberget och Stensvedberget. Inför planering för byggande av tio vindkraftverk.JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden 2015-05-19 en rapport på 4 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2015. Kungsörnsstudie Vid planerad vindpark Svartåsen och dess ytterområden resultat 2015. Härjedalens kommun Jämtlands län.På uppdrag åt Svartåsen Vind AB. Glöte 2015-07-10 en rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. 2015. Bedömning av förekomsten av havsörn vid den planerade vindpark mellan Valdemarsvik och Söderköping, Östergötlands län. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av Söderköpings Vind AB. Färjestaden 2015-08-15 en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2015. Studie av kungsörn 2015 vid den planerade vindparken vid Palsbo, Gislaveds kommun, Jönköpings län. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av E.ON Wind Sweden AB. Färjestaden 2015-08-24 en rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. 2015. Bedömning av kollisionsrisk för havsörnar och fladdermöss med ett vindkraftverk som är uppfört inom Lilla Kulleryd 1:12, Ronneby kommun. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag åt Kulleryd Kraft AB. Färjestaden 2015-08-25 en rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2015. Fågelinventering inför anläggande av en deponi vid Dvärred, Mölndals kommun, 2015. JP Fågelvind på uppdrag av Viavest AB. Färjestaden 2015-09-03 en rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. 2015. En kompletterande fågelstudie 2015 vid den planerade vindparken vid Dalåsen, Bergs kommun, Jämtlands län. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av Triventus Wind Power AB. Färjestaden 2015-09-21 en rapport på 27 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2015. Berguvsstudie vid Djupsjöhallan 2013-2015. På uppdrag åt Svartåsen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2015-10-09 en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2015. En studie på antal rastande och flygande fåglar med hjälp av radar vid Risholmen – en bedömning av graden av påverkan om en framtidens hamn byggs. JP Fågelvind på uppdrag av Göteborgs Hamn via Ramböll Sweden AB. 2015-11-05 en rapport på 33 sidor.

Pettersson, J. 2015. En fågelstudie 2008 till 2015 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län – inför planerna att bygga en vindkraftsanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2015-11-09 en rapprt på 27 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2015. Kungsörnsstudier på Glötesvålen första driftåret i vindparken. Säsongen september 2014 – augusti 2015. JP Fågelvind på uppdrag av Glötesvålen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2015-11-26 en rapport på 30 sidor.

Pettersson, J. Pettersson, J. 2016. En fågelstudie under januari och februari 2016 med hjälp av radar vid Risholmen – en bedömning av graden av påverkan om en framtidens hamn byggs. JP Fågelvind/Jan Pettersson 2016-03-23. På uppdrag av Göteborgs Hamn via Ramböll Sweden AB. En rapport på 38 sidor.

Pettersson, J. och Olsson, C. 2016. Kunskapsuppbyggnad om arterna smålom, storlom, havsörn och fiskgjuse och deras hemområden inför vindkraftetableringar – en studie utförd på Holmön, Umeå kommun, Västerbottens Län. På uppdrag av Uppsala universitet och Institutionen för ekologi och genetik under ledning av professor Frank Johansson. En studie finansierad av Energimyndigheten. Färjestaden, Umeå och Uppsala 2016-05-16. En rapport på 47 sidor.

Pettersson, J. 2016. Fågelförekomsten kring Kolmårdens djurpark. Jan Pettersson/JP Fågelvind Färjestaden 2016-08-08. På uppdrag av Kolmårdensdjurpark AB. En rapport på 23 sidor.

Pettersson, J. 2016. En fågelstudie 2008 till 2016 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län – inför planerna att bygga en vindkraftsanläggning. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2016-10-12. En rapport på 29 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2016. Slutrapport. Kungsörnsstudier vid Glötesvålen inkluderande vindkraftparkens andra driftåret säsongen september 2015 – augusti 2016. På uppdrag av Glötesvålen Vind AB. Färjestaden och Glöte 2016-11-18. En rapport på 30 sidor.

Pettersson, J. 2017. Undersökning av fågelförekomst enligt kontrollprogram kopplat till en
vindkraftsanläggning på Orrberget och Stensvedberget i Ludvika kommun. Studiesäsong 2016 –
innan byggnation påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Vind AB. Färjestaden 2017-01-25
en rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. 2017. Smålommars flygningar till och från deras häcknings tjärnar i närheten av
vindkraftparker. Rapport från JP Fågelvind, Färjestaden 2017-04-06, 4 sidor.

Pettersson , J. 2017. Resultaten från en riktad fågelinventering av och efter havsörnar, andra
rovfåglar och berguv samt de ovanligare hackspettarna vid Skönero och Skrickerum i
Östergötlands län. JP Fågelvind på uppdrag åt Tera Vind i Skönero AB. Färjestaden 2017-06-09,
en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2017. En fågelstudie 2008 till 2017 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län –
inför planerna att bygga en vindkrafts-anläggning. JP Fågelvind. På uppdrag av Tönsen Vind AB.
Färjestaden 2017-08-15 en rapport på 32 sidor.

Pettersson, J. 2017.Undersökning av fågelförekomst enligt kontrollprogram kopplat till en vind-
kraftsanläggning på Orrberget och Stensvedberget i Ludvika kommun. Studiesäsong 2017 – innan
byggnation påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Vind AB. Färjestaden 2017-08-16
en rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2017.Undersökning av fågelförekomsten enligt kontrollprogram kopplat till en
vindkraftsanläggningar vid Åmot och Lingbo i Gävleborgs län. En studie koncentrerad på
rovfåglar och lommar. Utförd säsongen 2017 – innan byggnation påbörjas. JP Fågelvind på
uppdrag åt Åmot- Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2017-08-16 en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2018. En bedömning av hur lommar och rovfåglar påverkas i området om en vindpark med sex vindkraftverk men en totalhöjd på 220 meter uppförs vid Munkhyttan i Lindesbergs kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Munkhyttans Vind AB. Färjestaden 2018-01-03. En rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. 2018. Bedömning av kumulativa effekter på lommar och rovfåglarna i ett skogsområde om två vindkraftparker med totalt 21 vindkraftverk uppförs vid Siggebohyttan och Munkhyttan i Lindesbergs kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Munkhyttans Vind AB. Färjestaden 2018-01-12. En rapport på 14 sidor.

Pettersson, J. 2018. Häckande smålommar – i närheten av vindkraftverk redovisning av resultaten från sex års studie vid Korpfjället i Dalarnas län. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag åt Bergvik Skog AB. Färjestaden 2018-02-19. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2018. PM. Utlåtande om hänsyn till spelplats för tjäder vid vindkraftpark Åndberg väster om Lillhärdal. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden 2018-03-05. En rapport på 2 sidor.

Pettersson, J. 2018. PM. Ett ändrat tillstånd till högre och färre vindkraftverk och den beräknade påverkan på fåglar vid Svenska Kriegers flak vindkraftpark i Sveriges ekonomiska zon 30 kilometer utanför Svenska fastlandet. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag åt Vattenfall Vindkraft AB. Färjestaden 2018-03-14. En rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. 2018. Synpunkter på skyddszoner för fåglar kring Bordsjö vindbrukspark, Aneby kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av BayWa r. e. Scandinavia AB. Färjestaden 2018-03-28. En rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2018. Kungsörns studier 2018 vid planerad vindpark vid Åndberget, Lillhärdal i Härjedalens kommun. På uppdrag av OX2 Wind AB. Glöte 2018-03-28. En rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. 2018. Bilaga 1.1. Fågelförekomsten i och kring Lyckås vindpark, Jönköpings kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-04. En rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2018. Kontrollprogram för fåglar vid Lyckås vindpark, Jönköpings kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-06. En rapport på 4 sidor.

Pettersson, J. 2018. Kungsörnsstudier 2018 – vid planerad vindpark vid Nordbyn, Krokoms kommun, Jämtlands län. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-16. En rapport på 13 sidor.
Pettersson, J. 2018. Fågelstudier kopplat till vindkraftprojekt Orrbeget/Stensvedberget studie säsongen 2018 – innan byggnation påbörjats men skog har avverkats. JP Fågelvind på uppdrag av Forte Nordic Wind AB. Färjestaden 2018-10-03 en rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2018. Utredningsunderlag 2018 vid planerad vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. JP Fågelvind och Fixarna i Glöte AB på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden och Glöte 2018-10-11 en rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier 2008 – 2018 vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – innan byggnation samt 2018 första året under byggnation. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2018-10-22 en rapport på 27 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier projekt Åmot-Lingbo i Gävleborgs län. Utförda säsongen 2017 och 2018 – innan byggnation samt 2018 när byggandet av en vindkraftsanläggning påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2018-10-25 en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier 2018 vid vindkraftprojekt Gustav Adolf i Hagfors kommun – studien är gjord innan byggnation. JP Fågelvind på uppdrag av Bergvik Skog AB. Färjestaden 2018-10-29 en rapport på 27 sidor.

Pettersson, J. 2018. Bedömning av påverkan på fågelliv vid ändrad utformning av Lyckås vindkraftpark. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-11-2

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av tjäder vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-01-11.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av kungsörn vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-02-06.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av hur smålommar påverkas och kan skyddas om en vindpark med sju vindkraftverk uppförs vid Lantvallen i Robertsfors kommun. JP Fågelvind på uppdrag av European Wind Farms Sweden AB/Renew Consulting o Construction AB. Färjestaden 2019-02-25 en rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2019. Havsörn vid Vikbolandet, Norrköpings kommun, en studie i mars 2019 – inför planerna att bygga tolv vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av Wind4shore AB. Färjestaden 2019-04-03, en rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av påverkan på fågellivet vid ändrad totalhöjd av Björnåsens vindkraftpark. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting & Construction AB. Färjestaden 2019-05-07 en rapport på 6 sidor.

Pettersson, J och Stenberg, U. 2019. Fågelinventering vid planerad bergtäkt vid Linsell-Nybodarna i Härjedalens kommun. På uppdrag av Reaxcer AB. Färjestaden och Glöte 2019-07-22. En rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U.  2019. Spelplatsinventering Tjäder. Inventering av spelplats för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens kommun – första byggåret. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2019-08-18. Rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Resultatsredovisning av kungsörnsstudien 2019 – första byggåret – vid planerad vindpark vid Åndberg i Häejedalens kommun, Jämtlands län. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2019-08-19. En rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier av hönsfåglar, vadarfåglar och kungsörn 2019 – vid vindkraftprojektet Nordbyn och Vallsta i Krokoms kommun, Jämtlands län. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting & Construttion. Färjestaden 2019-09-11. En rapport på 14 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier vid vindkraftprojektet Orrberget och Stensvedberget. Studie säsongen 2019- en säsong då anläggning av vägar och fundament blev klara. JP Fågelvind på uppdrag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2019-09-24. En rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier i vindkraftparks projektet Åmot – Lingbo i Gävleborgs län – utförda säsongerna 2017 innan byggnation och 2018 när byggandet påbörjades samt nu 2019 då vägar och fundament var klara. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2019-09-30. En rapport på 18 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier 2008 – 2019 vid vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – under andra året med byggnation av vägar och fundament 2019. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2019-10-01. En rapport på 28 sidor.

Pettersson, J. 2020. Kontroll av havsörnsreviren 2020 i ett område nordost om Valdemarsvik i Östergötland län. JP Fågelvind på uppdrag av Blås Repowering AB. Färjestaden 2020-04-05. Rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Kungsörnsinventering 2020 – andra byggåret – vid vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Spelinventering Tjäder 2020. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens Kommun andra byggåret. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier vid vindkraftprojekt Orrberget/Stensvedberget – studiesäsong 2020 – första säsongen med de nio vindkraftverken i drift. JP Fågelvind på uppdarag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2020-09-15. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier 2008 – 2020 vid vindkraftsprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – under första säsongen med 27 vindkraftverk i drift 2020. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2020-09-28. En rapport på 30 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier i vindkraftparks projekt Åmot-Lingbo i Gävleborgs län – utförda säsongerna 2017 innan byggnation 2018 och 2019 under byggnation samt nu säsongen 2020 när parken med 58 verk är i drift. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2020-10-12. En rapport på 18 sidor.

Pettersson, J. och Ekelund, S. 2020. Kontrollprogram Vindkraftsprojekt Bäckhammar. Beteendestudie av bivråk. 15 augusti – 10 september 2020. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 30 oktober 2020. En rapport på 25 sidor.

 Olsson C, Pettersson J, & Johansson F. 2020. Häckningsbiologiska studier av smålommar Gavia stellata på Holmöarna, norra Sverige. (Breeding biology of the Red-throoted Loon Gavia stellata on the Holm archipelago, Northern Sweden.) Ornis Svecica 31: 1-18. http://doi.org/10. 34080/os. v31. 22276

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar havsörn och kungsörn vid planerad vindpark Bordsjö Aneby kommun Jönköping län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag ab Bordsjö Fideikomiss AB. Öland 25 mars 2021. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2021. Spelplatsinventering Tjäder 2021. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens kommun, tredje byggåret. På uppdrag av OX2 Wind AB. Glöte 6 juli 2021. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar inför planerad vindpark Vesene Herrljunga kommun Västra Götalands län. På uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 28 juli 2021. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2021. Kungsörnsinventering 2021- tredje byggåret – vid vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden och Glöte 2021-07-29. En rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. 2021. Kontrollprogram för häckande fåglar vid vindkraftprojekt Orrberget/Stensvedberget – studie säsongen – studiens gjord före, under byggnationen samt nu två säsonger med de nio vindkraftverken i drift. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2021-09-22. En rapport på 15 sidor.

Pettersson, J. 2021. Kontrollprogram för fåglar 2008-2021 vid vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – säsongen 2021 – nio säsonger innan byggnation, två säsonger under byggandet samt två säsonger med de 27 vindkraftverken i drift. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2021-09-27. En rapport på 33 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar inför planerad vindpark Projekt Bordsjö. Aneby kommun Jönköping län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Bordsjö Fideikomiss AB. Öland 25 oktober 2021. En rapport på 24 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Kontrollprogram Vindkraftsprojekt Bäckhammar. Beteendestudier av Bivråk. 15 augusti – 10 september  2020 15 augusti – 10 september 2021. På uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 17 november 2021. En rapport på 68 sidor.

 

Ekelund, S. & Pettersson, J. 2022. Förundersökning fågelförekomst och fågelsträck i södra och mellersta Östersjön – med anledning av planerad vindpark Baltic Offshore Beta. På uppdrag av Njord Offshore Wind AB har miljÖland och JP Fågelvind gjort denna analys, Öland 15 mars 2022. En rapport på 110 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022. Kontrollprogram för fåglar Lyckås Vindpark Jönköpings kommun 2022. På uppdrag av Hallösa Vindkraft AB. Öland 1 juni 2022. En rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2022. Spelplatsinventering Tjäder 2022. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndbergs vindpark, Härjedalens kommun första året med vindkraftverken i drift. På uppdrag av Åndberg Wind AB,  Glöte och Färjestaden 2022-08-20. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2022. Kungsörnsinventering 2022 första driftåret Åndbergs vindpark i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av Åndberg Wind AB,  Glöte och Färjestaden 2022-08-22. En rapport på 13 sidor.

 

 

JP Fågelvind/ Jan Pettersson
Kåtorp 203
386 92 Färjestaden
Mobil 0707942689
Mailadress: jan@jpfagelvind.se

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se